Основні новели Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»


Повернутись

12 березня ц.р. Президент України підписав прийнятий Верховною Радою закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон), який опубліковано 17 березня ц.р. в «Голосі України» №50/2018 та набере чинності через три місяці, 18 червня 2018 року, крім частини другої статті 23 цього Закону, яка набирає чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом.

Закон визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов’язки їх учасників.

Основними новелами даного Закону є:

- Відсутність обмежень у кількості учасників товариства (ст.4 Закону);

- Визначення понять «корпоративний договір» (ч.1 ст. 7 Закону) та безвідклична довіреність» (ч.1 ст.8 Закону);

- Введено поняття договору про створення товариства (ч.2 ст.10 Закону);

- Зменшено обов’язковий перелік відомостей, що зазначаються в статуті (ст.11 Закону) (в статуті не потрібно зазначати перелік учасників, їх персональні дані, розмір статутного капіталу, розмір часток учасників);

- Зменшується строк на внесення вкладу учасниками товариства у зв’язку із створенням товариства з 1 року до 6 місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом (ч.1 ст.14 Закону);

- Встановлена жорстка система відповідальності за прострочення внесення вкладу учасником товариства (ст.15 Закону);

- Удосконалено можливість переважного права придбання частки у статутному капіталі та запроваджено нова форма судового захисту у вигляді вимоги про переведення прав та обов’язків покупця частки (ст. 20 Закону);

- Визначена чітка процедура звернення стягнення на частку учасника товариства (ст. 22 Закону);

- Встановлено порядок виходу учасника з товариства (ст. 24 Закону);

- Визначено випадки скликання загальних зборів учасників товариств (ст.31 Закону) та закріплено процедуру прийняття рішень загальним зборами учасників з порядку денного (ст. 34-37 Закону);

- Регламентовано можливість створювати наглядову раду товариства (ст.38 закону);

- Визначено поняття «посадових осіб товариства» та «конфлікт інтересів» (ст.42 закону);

- Встановлено порядок надання згоди на вчинення значних правочинів та згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість (ст. 44-46 Закону);

- Надано можливість конвертувати майнові вимоги учасника до товариства в частку в статутному капіталі товариства за принципом конвертації боргу в капітал (ст. 54 Закону).

  Друк статті