Положення про відділ "Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету Канівської міської ради


Повернутись

Положення  про відділ "Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету Канівської міської ради

1. Положення про Центр надання адміністративних послуг  розроблено відповідно до  Законів України   «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Примірного положення про центр надання адміністративних послуг затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України  від 20 лютого 2013 р. № 118.

 2. Порядок взаємодії, що встановлюється цим Положенням, є обов’язковим до виконання для всіх учасників Центру надання адміністративних послуг.

 3. Основні вимоги до організації прийому відвідувачів у Центрі надання адміністративних послуг визначаються Регламентом Центру надання адміністративних послуг.

 4. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Канівської міської ради (далі – центр) – це постійно діючий робочий орган виконавчого комітету, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади,  положенням про ЦНАП.

 6. Центр підпорядкований міському голові.

 7. Керівником центру є начальник відділу.

 8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається та затверджується Рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради.

 9. Рішення щодо утворення, ліквідацію або реорганізацію ЦНАП як постійно діючого робочого органу приймається міським головою та рішенням сесії міської ради.

 10. Основними завданнями центру  є:

 1) організація прийому від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (вхідний пакет документів), та повернення документів  з результатом надання адміністративної послуги (вихідний пакет документів);

 2) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 3) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 4) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора центру.

 5) напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб’єктами звернень та адміністративними органами.

 11. Основні принципи діяльності центру:

  •  доступність послуг для всіх суб’єктів звернень;
  • дотримання стандартів надання послуг;

  • відповідність розміру плати за послуги вимогам законодавства;

  • відкритість та прозорість;

  • оперативність та своєчасність у вирішенні питань;

  • раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

  • неупередженість та справедливість;

  • забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 12. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора.

 13.  Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

 14. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 15. Основними завданнями адміністратора є:

 1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 16. Адміністратор має право:

 1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 17. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

 1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

 2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи центру;

 3)  координує діяльність адміністраторів;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції виконавчому комітету Канівської міської ради, що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

 6)  здійснює функції адміністратора;

 7) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

 18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за    рахунок державного та місцевого бюджетів.

  Друк статті