Запрошення до участі у тендері/ Invitation for tenders


Повернутись

Цікаве на цю тему:

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

Заходи енергоефективності  в місті Канів, Україна

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Капітальний ремонт (улаштування теплоізоляції будівлі) Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської області (Черкаська область, м. Канів, вул. Шевченка, 83) та капітальний ремонт ДНЗ «Теремок» по вул. Дніпробудівська, 4 в м. Канів Черкаської області.

Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту і гранту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату капітального ремонту (улаштування теплоізоляції будівлі) Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської області (Черкаська область, м. Канів, вул. Шевченка, 83) та капітального ремонту ДНЗ «Теремок» по вул. Дніпробудівська, 4 в м. Канів Черкаської області.

Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами кредиту та гранту, націленого на придбання:

 • Лот 1: Фінансовані кредитом устаткування та пов’язані роботи з капітального ремонту (улаштування теплоізоляції будівлі) Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської області (Черкаська область, м. Канів, вул. Шевченка, 83) та капітального  ремонту ДНЗ «Теремок» по вул. Дніпробудівська, 4 в м. Канів Черкаської області

 • Лот 2: Фінансоване грантом устаткування для капітального ремонту (улаштування теплоізоляції будівлі) Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської області (Черкаська область, м. Канів, вул. Шевченка, 83) та капітального  ремонту ДНЗ «Теремок» по вул. Дніпробудівська, 4 в м. Канів Черкаської області.

Тендери запрошуються для обох лотів: тендери тільки для одного із лотів будуть відхилені. Ціна кожного лоту має бути надана окремо. Устаткування, що буде поставлятися за Лотом 2, буде звільнене від податків.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;

 • Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять років;

 • Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;

 • Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;

 • у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника;

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно розпочнуться вберезні 2020 та триватимуть до грудня 2020.

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документу будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

 Всі тендери мають подаватись із забезпеченням тендеру у формі декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у тендерних документах. Метою тендерного забезпечення є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 12:00, 27 січня 2020, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об’єктів та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться о 12:00,27грудня 2019 рокузаадресою:19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Кошового, буд. №2, зала засідань Будинку Рад, І поверх

Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

 Замовник: Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області

Гончаренко Елеонора Віталіївна  - секретар тендерного комітету

Адреса: 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. О.Кошового, буд. № 2, 3й поверх

Тел:  +38 0967653356; +38 (04736) 3-22-51

E-mail: uprek@ukr.net

Дата: 12.12.2019

 

INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

Energy Efficiency Measures in Kaniv city, Ukraine

INVITATION FOR TENDERS

Major repair (thermal renovation) of Kaniv specialized school I-III degrees № 6 with in-depth study of foreign languages of Kaniv city council of Cherkasy region (Cherkasy region, Kaniv city, Shevchenko str 83) andmajor repair of Kindergarten “Teremok”, Cherkasy region, Kaniv city, Dniprobudivska str 4

Department ofUrban Planning and Architecture of the Executive Committee of the Kaniv City Council of Cherkasy region hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the cost of Major repair (thermal renovation) of Kaniv specialized school I-III degrees № 6 with in-depth study of foreign languages of Kaniv city council of Cherkasy region (Cherkasy region, Kaniv city, Shevchenko str 83) and major repair of Kindergarten “Teremok”, Cherkasy region, Kaniv city, Dniprobudivska str 4.

The Employer now invites tenders from Contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

 • LOT 1: Loan-financed equipment and related works for major repair (thermal renovation) of Kaniv specialized school I-III degrees № 6 with in-depth study of foreign languages of Kaniv city council of Cherkasy region (Cherkasy region, Kaniv city, Shevchenko str 83) and major repair of Kindergarten “Teremok”, Cherkasy region, Kaniv city, Dniprobudivska str 4

 • LOT 1: Grant-financed equipment for major repair (thermal renovation) of Kaniv specialized school I-III degrees № 6 with in-depth study of foreign languages of Kaniv city council of Cherkasy region (Cherkasy region, Kaniv city, Shevchenko str 83) and major repair of Kindergarten “Teremok”, Cherkasy region, Kaniv city, Dniprobudivska str 4

Tenders are invited for both lots – tenders for one lot only will be rejected. Each lot must be priced separately. Plant supplied under Lot 2 will be exempt from taxes

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least two times greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;

 • the Tenderer has satisfactorily supplied similar plant and works to other purchasers and completed at least five (5) similar contracts in the recent five years

 • the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;

 • the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;

 • in the case of a Tenderer offering to supply plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to supply the plants in the Purchaser’s country.

In preparation of their offers, the Tenderers should take into account that the works in this contract will tentatively start on March 2020 and end on December 2020

Tender documents, upon request from prospective tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two..

All tenders must be accompanied by a tender security in the in the form of tender-securing declaration whose form is provided in Tender Document. The purpose of tender security is to ensure the tenderers are serious about their participation, irrespective of the contract size.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 12 P.M. January27, 2020, at which time they will be opened in the presence of those  tenderers’ representatives who choose to attend.

Pre-tender meeting of Tenderers with the Employer for visiting the project site and discussion of technical and logistical issues will be held on 12 P.M. December, 272019 at the address 19000,Cherkasy region, Kaniv city, Koshovogo str., 2, meeting room of the Council House, 1st floor

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following office:

Employer: Department ofUrban Planning and Architecture of the Executive Committee of the Kaniv City Council of Cherkasy region

GoncharenkoEleonoraVitalievnaSecretaryoftheTenderCommittee

Address: 19000, Cherkasyregion, Kanivcity, Koshovogostr., 2, 3d floor

Tel:  +38 0967653356; +38 (04736) 3-22-51

E-mail: uprek@ukr.net                                                                                                                 Date:December, 12, 2019

  Друк статті