Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області


Повернутись

 1. Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області (далі - Центр) розроблено відповідно до законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 20 лютого 2013 р. № 118.

 2. Порядок взаємодії, що встановлюється цим Положенням, є обов’язковим до виконання для всіх учасників Центру надання адміністративних послуг.

 3. Основні вимоги до організації прийому відвідувачів у Центрі надання адміністративних послуг визначаються Регламентом Центру надання адміністративних послуг (Додаток 2).

 4. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області – це структурний підрозділ виконавчого комітету, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, цим положенням.

 6. Центр підпорядкований міському голові.

 7. Керівником Центру є начальник відділу.

 8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається та затверджується рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області.

 9. Рішення щодо утворення, ліквідацію або реорганізацію Центру як структурного підрозділу виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області приймається міським головою за рішенням міської ради.

 10. Основними завданнями Центру є:

1) організація прийому від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (вхідний пакет документів), та повернення документів  з результатом надання адміністративної послуги (вихідний пакет документів);

2) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

3) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

4) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора Центру;

5) напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб’єктами звернень та адміністративними органами.

 1. Основні принципи діяльності Центру:

 • доступність послуг для всіх суб’єктів звернень;

 • дотримання стандартів надання послуг;

 • відповідність розміру плати за послуги вимогам законодавства;

 • відкритість та прозорість;

 • оперативність та своєчасність у вирішенні питань;

 • раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

 • неупередженість та справедливість;

 • забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора.

 2. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

 3. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 4. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) складання постанов та протоколів про адміністративні правопорушення у випадках,  передбачених чинним законодавством.

7)  надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 1. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 1. Керівник Центру – начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області:

17.1. Керівник Центру є посадовою особою місцевого самоврядування, на яку поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”.

17.2. Керівник Центру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про звернення громадян”, “Про адміністративні послуги”, КЗпП України, закони України «Про запобігання корупції», “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”  іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, Положенням про Центр та Регламентом Центру.

17.3. Керівник Центру повинен мати вищу освіту та стаж роботи на державній службі або стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше двох років, або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років.

17.4. Керівник Центру призначається та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

17.5. Керівник Центру підпорядковується безпосередньо Канівському міському голові.

17.6. Основними завданнями керівника Центру є:

 • контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду та видачі результатів послуг;

 • контроль за веденням всіх журналів та реєстрів щодо надання адміністративних послуг;

 • інформування міського голови, а також уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі результатів надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

 • організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи центру;

 • координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними посадових обов’язків;

 • може виконувати посадові обов’язки адміністратора;

 • організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 • сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції органу, що утворив Центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

 • розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 • може здійснювати функції адміністратора, має іменну печатку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та найменування Центру;

 • виконує інші повноваження згідно з законодавчими актами, Положенням про Центр та Регламентом;

 • складає постанови та протоколи про адміністративні правопорушення у випадках передбачених законом;

 • виконує інші доручення міського голови.

17.7.  Керівник Центру повинен якісно і своєчасно виконувати посадові завдання та обов’язки, дотримуватися норм етики службовця та обмежень, передбачених законодавством.

17.8. Керівник Центру має право:

 • безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, згідно з чинним законодавством;

 • погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

 • посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

17.9. Керівник Центру несе персональну відповідальність: 

 • за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

 • за порушення норм етики поведінки та обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

 • за збереження документації та печатки;

 • за виконання правил експлуатації електричних приладів та комп’ютерної техніки.

 1. Посада начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, адміністратора Центру віднесена до V категорії посад органів місцевого самоврядування.

 2. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

                  Секретар міської ради                                                       Сергій ТКАЧЕНКО

  Друк статті