Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області


Повернутись

1.Загальна частина

1.1. Цей регламент визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області (далі - Центр), порядок дій начальника відділу (керівника Центру), адміністратора Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Регламент Центру розроблено відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588.

1.3. У регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

1.4. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

 • верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

 • стабільності;

 • рівності перед законом;

 • відкритості та прозорості;

 • оперативності та своєчасності;

 • доступності інформації про надання адміністративних послуг;

 • захищеності персональних даних;

 • раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

 • неупередженості та справедливості;

 • доступності та зручності для суб’єктів звернення;

 • запобігання корупції.

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади,  положенням про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області.

 1. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг

2.1. Суб’єктами надання адміністративних послуг розробляються інформаційні та технологічні картки на кожну адміністративну послугу.

2.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це виконавчий комітет Канівської міської ради Черкаської області, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

3.  Прийняття заяви та інших документів у Центрі

3.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

3.2 Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, здійснюються відповідно до  Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

3.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

3.4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

3.5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі, потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор Центру повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

3.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

3.7. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

3.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом адміністратора і з проставлянням відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.   

3.9. Якщо послуга надається безпосередньо в Центрі адміністратором, то пакет документів для зберігання формується лише із копій заяви, результата послуги та документа, що засвідчує сплату адміністративного збору суб’єктом звернення за надання адміністративної послуги.

3.10. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.       

3.11. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація, та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

3.12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

3.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 1. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

4.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 3.1.-3.8. глави 3 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи (додаток) із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи (крім випадків, коли адміністративна послуга надається безпосередньо адміністратором в Центрі надання адміністративних послуг).

4.2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

4.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

4.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняттям рішень здійснюється керівником Центру.

4.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

4.5.1. Своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

4.5.2. Надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.     

4.6. У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

 1. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

5.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи      (крім випадків, коли адміністративна послуга надається безпосередньо адміністратором в центрі надання адміністративних послуг).

5.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

5.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

            Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.  

5.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

5.5. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори  і керівник Центру.

5.6. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій формі згідно чинного законодавства зберігається у Центрі. Пакет документів для зберігання включає копії або оригінали: заяви, документа, що засвідчує сплату адміністративного збору суб’єктом звернення за надання адміністративної послуги, опису вхідного пакета документів, листа про проходження справи та результату послуги (при можливості його видачі та зберігання).

5.7. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

                  Секретар міської ради                                                       Сергій ТКАЧЕНКО

  Друк статті