Положення про управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області


Повернутись

Положення

про управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області (далі – Центр) є структурним підрозділом виконавчого комітету Канівської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним переліком, через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг та безпосередньо адміністраторами.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Канівською міською радою.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади,  рішеннями Канівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Управління «Центр надання адміністративних послуг»  підзвітне та підконтрольне Канівській міській раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітетові міської ради.

Розділ 2. Структура управління та організація роботи

2.1. Управління «Центр надання адміністративних послуг» має наступну структуру:

начальник управління;

відділ прийому громадян;

відділ організації надання адміністративних послуг, у складі якого утворено віддалене робоче місце адміністратора для надання послуг мешканцям сільських населених пунктів, які входять до складу Канівської громади.

Положення про структурні підрозділи управління затверджуються міським головою.

Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

Окремі завдання, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, здійснюють старости.

2.2. Центр є органом реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади.

2.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається та затверджується рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради.

2.4.Центр підпорядкований міському голові.

2.5. Керівником Центру є начальник управління.

Розділ 3. Завдання і функції Центру

 3.1. Основними завданнями Центру є:

1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

5) організація надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру;

6) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно – правових актів.

3.2. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках, передбачених законодавством – безпосередньо адміністраторами.

3.3.  Основні принципи діяльності Центру:

 • доступність послуг для всіх суб’єктів звернень;

 • дотримання стандартів надання послуг;

 • відповідність розміру плати за послуги вимогам законодавства;

 • відкритість та прозорість;

 • оперативність та своєчасність у вирішенні питань;

 • раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

 • неупередженість та справедливість;

 • забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

3.4. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора. 

3.5. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. 

3.6. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру. 

3.7. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) складання постанов та протоколів про адміністративні правопорушення у випадках,  передбачених чинним законодавством.

7)  надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

Розділ 4. Права Центру

4.1. Адміністратор Центру має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

Розділ 5. Керівник Центру

5.1. Керівник Центру – начальник Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області.  Керівник Центру    є посадовою особою місцевого самоврядування, на яку поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”.

5.2. Керівник Центру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування”,  “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про звернення громадян”, “Про адміністративні послуги”, КЗпП України, законами України «Про запобігання корупції», “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”,   іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, Положенням про Центр та Регламентом Центру.

 5.3. Керівник Центру повинен мати вищу освіту та стаж роботи на державній службі або стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше трьох років, або стаж роботи в інших сферах управління не менше п’яти років.

 5.4. Керівник Центру призначається та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

 5.5. Керівник Центру підпорядковується безпосередньо Канівському міському голові.

 5.6. Основними завданнями керівника Центру є:

 • здійснення керівництва діяльністю Центру, розподіл обов’язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

 • організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вжиття заходів щодо підвищення ефективності роботи центру;

 • представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

 • координація діяльності всіх працівників Центру, контроль якості та своєчасності виконання ними посадових обов’язків; 

 • організація інформаційного забезпечення роботи Центру, робота із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів; 

 • сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій міській раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру; 

 • розгляд  скарг на діяльність чи бездіяльність адміністраторів; 

 • організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, рішень Канівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

 • несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

 • планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи виконавчого комітету;

 • розроблення Положення про Центр та у разі потреби, змін та доповнень до Положення, подання на затвердження в установленому порядку;

 • звітування про роботу Центру;

 • забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації адміністраторів.

5.7. Керівник Центру має право:

 • безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, згідно з чинним законодавством;

 • погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

5.8. Посада начальника управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області  віднесена до V категорії посад органів місцевого самоврядування.

Розділ 6. Заключні положення

6.1.  Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід та є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, які надаються через Центр. Один день на тиждень Центр здійснює прийом до двадцятої години. Конкретний режим роботи Центру визначається рішенням виконавчого комітету міської ради.

6.2. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

Секретар міської ради                                                             Оксана П’ЯТКОВА

 

  Друк статті