Регламент управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області


Повернутись

Рішення Канівської міської ради VIII скликання

Від   28.01.2021  № 4-20

Про затвердження Регламенту управління

«Центр надання адміністративних послуг»

виконавчого комітету Канівської міської

ради Черкаської області

 

Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України   «Про адміністративні послуги» (із змінами), «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції»,  Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  01 серпня 2013 р. № 588, Канівська міська рада Черкаської області

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області згідно з додатком.

                                                                                                                

2. Організацію виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області Святелика В.І.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Канівської міської ради з питань Регламенту, правопорядку, культури, освіти, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціальної політики (Ткаченко С.С.).

 

 

  Міський голова                                                                                 Ігор РЕНЬКАС

 

 

Додаток

                     до  рішення міської ради

                     від 28.01.2021  №4-20

 

Регламент

управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області

 

 

1.Загальна частина

  • Регламент управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області розроблено відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588.

Цей Регламент визначає порядок організації роботи управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області (далі - Центр), порядок дій начальника управління (керівника Центру), адміністратора Центру, в тому числі, на віддаленому робочому місці,  та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України з врахуванням Регламенту виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області, який визначає засади діяльності та взаємодії органів влади, які надають адміністративні послуги, організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

1.3. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням Канівської міської ради.

1.4. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх працівників ЦНАП, а також для суб’єктів надання адміністративних послуг в частині надання відповідних послуг через ЦНАП.

1.5. Терміни, які використовуються у цьому Регламенті, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

2. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг

2.1. Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подається в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг – у технологічних картках.

2.2. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу та затверджуються, в частині адміністративних послуг органів місцевого самоврядування, виконавчим комітетом Канівської міської ради.

2.3. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це виконавчий комітет Канівської міської ради Черкаської області, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

2.4. Форми інформаційних і технологічних карток, описів вхідних пакетів документів, супровідних листів, листа-проходження, постанов і протоколів щодо адміністративної відповідальності затверджуються міським головою.

3. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

3.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі, в тому числі на віддаленому робочому місці адміністратора.

3.2 Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, здійснюються відповідно до  Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

3.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

3.4. У разі, коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

3.5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, при потребі надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі, коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор Центру повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

3.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

3.7. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

3.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом адміністратора і з проставлянням відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.   

3.9. Якщо послуга надається безпосередньо в Центрі адміністратором, то пакет документів для зберігання формується лише із копій заяви, результату послуги та документа, що засвідчує сплату суб’єктом звернення адміністративного збору за надання адміністративної послуги.

3.10. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.       

3.11. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація, та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

3.12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

3.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

4. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

4.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 3.1.-3.8. глави 3 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи (додаток) із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи (крім випадків, коли адміністративна послуга надається безпосередньо адміністратором в Центрі надання адміністративних послуг).

4.2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

4.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

4.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняттям рішень здійснюється керівником Центру.

4.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

4.5.1. Своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

4.5.2. Надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

4.6. У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

5. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

5.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи (крім випадків, коли адміністративна послуга надається безпосередньо адміністратором в центрі надання адміністративних послуг).

5.2. Адміністратор Центру у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

5.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.  

5.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

5.5. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи  журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

5.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори  і керівник Центру.

5.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній  формі, зокрема,  заява суб’єкта звернення з описом вхідного пакета документів та лист про проходження, копія квитанції про сплату адміністративного збору (у разі платності адміністративної послуги), копія довіреності (у разі подання та отримання документів уповноваженою особою), копія результату надання адміністративної послуги, оригінал результату адміністративної послуги, в разі його неотримання суб’єктом звернення,  зберігається у Центрі.

5.8. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Секретар міської ради                                                    Оксана П’ЯТКОВА 

 

 

  Друк статті