Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності


Повернутись

Цікаве на цю тему:

Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежних оцінок об’єктів комунальної власності (приміщень, будівель, споруд), які будуть здаватися в оренду відділом комунального майна та земельних ресурсів  м. Канева в 2018 році.

     Конкурс відбудеться у відділі комунального майна та земельних ресурсів м. Канева 29.01.2018 о 14.30 год. за адресою: м. Канів, вул. Шевченка, 11.   

     Претенденти подають відділу комунального майна та земельних ресурсів м. Канева конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

     До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсi;

- копiя документа, що засвiдчує реєстрацiю фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, або копiя сторiнок паспорта для осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента - фiзичної особи - пiдприємця);

- копiї установчих документiв претендента та довiдки про присвоєння йому iдентифiкацiйного коду згiдно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копiя(ї) лiцензiї(й);

- копiї квалiфiкацiйних документiв оцiнювачiв претендента, яких буде залучено до проведення оцiнки та пiдписання звiту про експертну оцiнку;

- документи щодо практичного досвіду виконання таких робіт – документи стосовно досвіду практичної діяльності (копії договорів на виконання робіт; копії актів приймання-передавання робіт; оригінали або копії рецензій на звіти про оцінку подібних до об’єкта оцінки об’єктів, складені рецензентами, що працюють в органі приватизації або експертні висновки на експертну грошову оцінку земель.

     Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

     Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунального майна та земельних ресурсів м. Канева до 26.01.2018.

     Телефон для довідок: /04736/ 3-55-24.

  Друк статті