Міська програма розвитку громадянського суспільства на період до 2020 року


Повернутись
І. Загальні положення

Міська програма розвитку громадянського суспільства на період
до 2020 року (далі – Програма) спрямовує зусилля виконавчих органів міської ради на створення сприятливих умов для ефективного функціонування третього сектору, що є основною передумовою залучення громадських організацій до формування державної і регіональної політики та більш повного використання їхнього потенціалу для розвитку міста.

У Програмі основні поняття вживаються в такому значенні:

Досить часто як синонім поняття «громадянське суспільство» використовують по­няття «третій сектор».

Суспільство

І — влада

ІІ— бізнес

III — громадськість

Органи державної влади та місцевого самоврядування, бюджетні установи та органі­зації, засновані на підставі за­кону чи в межах повноважень державних органів.

Система підприємств, гос­подарських товариств та ін­дивідуальних підприємців, що займаються діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку для його розподі­лу в інтересах учасників- засновників.

Організації, що утворюються за власною ініціативою зас­новників, незалежною від волі органів влади чи поса­дових осіб, без мети одер­жання прибутку для його пе­рерозподілу між учасниками організацій.

Громадянське суспільство – сукупність самостійних незалежних
від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку.

Громадське об’єднання – добровільне об’єднання фізичних та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Громадянська культура – це сукупність духовних, моральних якостей, ціннісних орієнтацій та світоглядно-психологічних характеристик особистості, що здійснюються через громадянську активність, освіченість, компетентність, зрілість, досвід самоврядної громадської діяльності.

Громадська рада при виконавчому комітеті Канівської міської ради – постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства – законодавчо врегульована цілеспрямована діяльність виконавчих органів міської ради стосовно налагодження ефективної партнерської взаємодії з інститутами громадянського суспільства.

Інститути громадянського суспільства (ІГС) – органи самоорганізації населення, громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки
та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України.

Консультації з громадськістю – діяльність виконавчих органів міської ради, спрямована на залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до публічної інформації, забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності зазначених органів з метою налагодження системного діалогу виконавчих органів міської ради і громадськості, підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створення умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Регіональна політика сприяння розвитку громадянського
суспільства – складова державної політики, цілеспрямована діяльність виконавчих органів міської ради, що здійснюється на підставі визначеної цільової програми з урахуванням особливостей конкретної території (природно-географічних, історичних, ресурсних, виробничих, соціальних, демографічних тощо) у контексті додержання загальнодержавних інтересів.

Соціальне замовлення – комплекс організаційно-правових заходів                 з розроблення та реалізації соціальних програм і соціальних проектів                      за рахунок бюджетних та інших коштів шляхом укладення соціальних контрактів на конкурсній основі. Сферою застосування соціального замовлення є пріоритетні соціальні проблеми, до вирішення яких органи публічної влади залучають недержавних виконавців із числа об’єднань громадян та органів самоорганізації населення.

 ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

За 24 років незалежності країни розвиток громадянського суспільства залишається одними з найважливіших умов становлення України
як європейської держави з високим рівнем демократичних цінностей
та консолідації суспільства.

Цей процес передбачає налагодження плідного діалогу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, демократизацію усіх сфер державного управління і суспільного життя, всебічний захист прав і свобод людини та громадянина.

На досягнення таких цілей спрямована постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики“.

Разом з тим, в Україні залишається ряд актуальних проблем,
що уповільнюють розвиток громадянського суспільства, перешкоджають налагодженню дієвого соціального партнерства та діалогу.

Насамперед, це стосується питань удосконалення нормативно-правової бази, впровадження публічних консультацій щодо прийняття управлінських рішень, підтримки ініціатив громадськості щодо самоорганізації населення
для розв’язання суспільно-значимих проблем та захисту демократичних цінностей, фінансової підтримки проектів об’єднань громадян, координації заходів з розбудови інститутів громадянського суспільства.

Ці проблеми актуальні і для міста Канева.

Кількість об’єднань громадян в місті Каневі щороку зростає.
Станом на 01 березня 2016 року Канівським міськрайонним управлінням юстиції легалізовано 102 громадські організації.

Об’єднаннями громадянського суспільства в місті напрацьовано вагомий досвід суспільно важливої діяльності, у тому числі у сферах розвитку місцевого самоврядування, підприємництва, молодіжного руху, захисту прав людей, соціальної підтримки пільгових категорій населення, підтримки культурно-творчих ініціатив, роботі квартальних комітетів, здійснення громадського контролю за роботою органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усунення ґендерної дискримінації, популяризації здорового способу життя, захисту сімейних цінностей, розв’язання екологічних проблем тощо.

Разом з тим, проблемою як для м.Канів, так і для України
в цілому залишається відсутність механізмів для підтримки ініціативних груп громадян, які проводять свою суспільно-корисну діяльність без державної реєстрації.

Гострою залишається і проблема використання механізмів участі громадськості у процесах прийняття рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що спричинено недостатньою відкритістю їхньої роботи. Значною мірою це пов’язано з наявними фінансовими, матеріально-технічними проблемами, відсутністю власних друкованих видань, веб-сайтів, обмеженою кількістю виступів, повідомлень
у засобах масової інформації, відсутністю досвіду владних органів
у використанні потенціалу громадськості тощо.

Незадовільним є рівень вивчення та врахування громадської думки стосовно найактуальніших питань життєдіяльності країни та міста. Практично
не використовується практика надання замовлень незалежним інституціям
на проведення ґрунтовних соціологічних досліджень. Такий стан справ
не дозволяє повною мірою враховувати позицію мешканців міста
або її окремих територій у прийнятті управлінських рішень.

Впровадження механізму громадських консультацій органами влади
та місцевого самоврядування здебільшого є формальним, часто відсутня зацікавленість у публічному обговоренні управлінських ініціатив. Проте, незаперечним залишається твердження, що лише за підтримки громадськістю управлінські рішення будуть максимально обґрунтованими й ефективними.

Низьким залишається рівень громадянської культури та освіти жителів Канева, в т.ч. школярів та молоді в питаннях усвідомлення демократичних цінностей та своєї громадянської відповідальності.

Загалом недостатньою є правова обізнаність державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно забезпечення прозорості й відкритості управлінської діяльності, налагодження взаємодії з об’єднаннями громадян тощо.

Залишає бажати кращого і результативність роботи консультативно-дорадчих органів за участю представників інститутів громадянського суспільства.

З огляду на зазначене в місті Каневі вперше розроблено Програму.

Повноцінна реалізація заходів з розвитку громадянського суспільства, передбачених Програмою, можлива за умов їх чіткої координації на місцевому рівні, узгодженості дій виконавчих органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, об’єднань громадян.

Підтримка діяльності інститутів громадянського суспільства, насамперед у контексті впровадження конкурсів проектів та механізму соціальних замовлень, є одним із пріоритетних напрямів виконання Програми.

Досягненню поставлених цілей сприятиме також прийняття
і впровадження відповідних програм на місцевому рівні.

На відміну від інших регіональних програм, що реалізуються
в місті та опосередковано сприяють розвитку окремих інститутів громадянського суспільства, ця Програма спрямована на комплексне вирішення найактуальніших для громадськості проблем, створення необхідних умов
для розбудови громадянського суспільства загалом.

Правовою основою Програми є Конституція України, Цивільний кодекс України, Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про органи самоорганізації населення“, „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики“, „Про громадські об’єднання“, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності“, „Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності“, „Про професійних творчих працівників та творчі спілки“, „Про благодійну діяльність та благодійні організації“, „Про свободу совісті та релігійні організації“, „Про інформацію“, „Про соціальні послуги“, „Про доступ до публічної інформації“, Указ Президента України від 24 березня 2012 року № 212/2012 „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації“, постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976 „Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади“, від 03 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики“, положення Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Паспорт до Програми наведений у додатку  до Програми.

ІІI. Мета Програми

Мета Програми – створення в м.Канів належних умов для розвитку інститутів громадянського суспільства, підвищення громадської активності
та діяльності об’єднань громадян, налагодження зворотнього зв’язку
та співпраці виконавчих органів міської ради з інститутами громадянського суспільства, залучення їх до участі у процесах формування та реалізації державної та регіональної політики.

ІV. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Програму планується реалізувати шляхом:

- проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії з питань громадянського суспільства та соціального партнерства;

- організації спеціалізованого навчання, проведення конференцій, форумів, слухань тощо для різних цільових груп;

- впровадження механізмів конкурсного фінансування проектів організацій громадянського суспільства;

- розробки і впровадження механізмів взаємодії виконавчих органів міської ради з інститутами громадянського суспільства.

Термін реалізації програми: 2016 – 2020 роки.

  1. Завдання і заходи Програми

Основні завдання Програми:

- посилити взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування м.Канів з інститутами громадянського суспільства;

- забезпечити незалежне вивчення громадської думки із застосуванням наукових підходів для прийняття ефективних управлінських рішень високого рівня якості;

- забезпечити широке інформування населення з питань розвитку громадянського суспільства та налагодження соціального партнерства;

- долучити інститути громадянського суспільства до процесу надання послуг населенню;

- забезпечити публічність і відкритість діяльності виконавчих органів міської ради;

- підвищити результативність роботи консультативно-дорадчих органів при виконавчому комітеті Канівської міської ради;

- забезпечити дієвість механізму консультацій з громадськістю
під час розробки та реалізації управлінських рішень;

- забезпечити координацію та узгодження дій виконавчих органів міської ради щодо розвитку громадянського суспільства в м.Канів;

- надати підтримку громадським організаціям, комітетам самоорганізації населення.

Заходи по виконанню Програми наведені у додатку 2 до Програми.

VІ. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити врахування громадської думки у процесі прийняття
та реалізації управлінських рішень виконавчих органів міської ради;

- поліпшити рівень якості надання послуг населенню шляхом залучення інститутів громадянського суспільства до надання цих послуг;

- підвищити рівень громадянської культури і правової освіти жителів міста Канева;

- забезпечити широке інформування населення з питань розвитку громадянського суспільства та налагодження соціального партнерства;

- впровадити механізми публічності і відкритості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- забезпечити сталу співпрацю державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства;

- забезпечити дієвість механізму консультацій з громадськістю
під час розробки та реалізації управлінських рішень, врахування пропозицій, отриманих за результатами консультацій;

- забезпечити узгоджені дії виконавчих органів міської ради щодо розвитку громадянського суспільства в м.Канів.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3
до Програми.

VІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей міського бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми, на умовах співфінансування, визначається щорічно в межах фінансових можливостей місцевого бюджету.

VІІ. Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми

Координація дій щодо виконання заходів Програми здійснюється                        відділом організаційно-кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету Канівської міської ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме в межах компетенції виконавчого комітету Канівської міської ради.

Виконавці заходів Програми інформують відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету Канівської міської ради
про хід виконання щорічно до 20 грудня.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету Канівської міської ради подає виконавчому комітету для погодження та міській раді для затвердження, а також інформує Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації щорічно до 28 січня.

  Друк статті